Category Archives: 天文現象及活動

國際太空站凌日


注意:國際太空站的軌道會因應不同的需要作出調整,例如:提升軌道高度,以免下墜進入地球大氣層 ;或者避開太空垃圾。最新數據在太空站調整軌道後更新,有意觀看的天文同好,請留意更新報導。

觀測國際太空站凌日須要用適當的減光設備,否則會引至失明。

國際太空站在2018年2月22日(星期四)17時16分31.1秒凌日。兩星分隔 0.003° 凌日過程時間只有1.61秒
國際太空站視直徑:22.8 角秒 真正尺寸:109.0米 x 73.0米 x 27.5米
衛星地平方位:252.5° 西南偏西 仰角: 14.4°
距離地面:1214.9 公里
角速度:每秒 20.1 角分

軌跡方向:133.7°東南,相當於地面速度:每秒 8.118 公里,見凌日地帶闊只有 16.5 公里

預測時間誤差範圍 ±2秒

有關今次天象更詳細資料請按左下角「外部連結」

http://forum.hkas.org.hk/thread-9957-1-1.html

爐火四起 – 聯院燒烤觀星活動


好想搵日同班朋友放鬆下?好想觀賞美麗嘅星空?好想識唔同書院嘅新朋友?好想又食又玩?我哋聯院觀星活動就可以滿足哂你咁多個願望啦~

時間:2018.02.22(四) 18:00 ~ 22:30
地點:大美督公眾燒烤場
對象:香港中文大學學生

收費活動,參加者必須報名,2018.02.14截止

此活動由香港中文大學 四院天文學會聯辦主辦。